Marek Nienałtowski
Kolumna Złotych Godów

Kolumna Złotych Godów usytuowana przy ul. Zamkowej, jest najstarszym pomnikiem Oleśnicy i jedynym tego rodzaju w Polsce. Zamówiły go Stany Oleśnickie (czyli wszyscy mieszkańcy) dla uczczenia Złotych Godów księcia Carla Christiana Erdmanna Württemberg-Oels i jego żony Marii Sophii Wilhelminy z hrabiów Solms-Laubach (ślub 8 kwietnia 1741 r.). Była 10 dzieckiem Friedricha Ernsta (Solms-Laubach) (1671-1723) - Friederike Charlotte zu Stolberg-Gedern (1686-1739). Odsłonięto go 8 kwietnia 1791 r. Wykonany został według projektu architekta Karla Johanna Leysera (budowniczego m.in. obiektów w Pokoju i koszar we Wrocławiu). Wykonawcą był znany wrocławski kamieniarz Johann Martin Blacha (technologię budowy pokazał Z. Podurgiel w swojej historii rysunkowej).

Klasyczną formę pomnika tworzy osadzona na czworobocznym kamiennym cokole, wykonana z piaskowca koryncka kolumna, podtrzymująca mitrę książęcą o złoconych metalowych kabłąkach [4]. Kapitel, gzyms i płyty inskrypcyjne wykonane są z niebieskiego marmuru. Wysokość pomnika wynosi 45 stóp (ok. 15 m). Na polach cokołu umieszczone były 4 medaliony wykonane z brązu. W polskim piśmiennictwie przyjmuje się, że te medaliony zostały w sposób "barbarzyński" skute po 1945 r. Być może, że ze względu na materiał, z którego były wykonane - zostały one wcześniej zużyte dla potrzeb przemysłu obronnego Rzeszy (jak pomnik Bismarcka).


Ogólny widok Kolumny Złotych Godów z ok. 1905 roku. Widoczne medaliony

Kolumna po remoncie.
Na cokole widać puste miejsca
po zerwanych medalionach
Zwieńczenie kolumny bez krzyżyka
Kolumna z krzyżykiem z ok. 1905 r.

Grzywa lwa jako obramienie medalionu
Typowa heraldyczna mitra książęca z czteroma kabłąkami, wykonana z miedzi i umieszczona na poduszce. Widoczony trzpień bez krzyżyka

Medalion pary książęcej
Na medalionie usytuowanym od strony ulicy Zamkowej znajdowała się płaskorzeźba pary książęcej z profilu, pod spodem na płycie inskrypcyjnej umieszczono napis: "Dem edelsten Jubelpaare errichtet dies Denkmal am Tage seiner ehelichen Jubelfeier die Liebe der Stände den 8. April 1791" Najszlachetniejszej parze zbudowała ten pomnik miłość stanów w dniu jej małżeńskiego jubileuszu, 8. kwietnia 1791 r. (tłumaczenie Mirosław Gutowski, bardziej szczegółowe Marcin Dziedzic).

Fotomontaż medalionu z podobizną księcia
i jego żony. Z poniższej widokówki wynika, że para książęca zajmowała mniej miejsca na medalionie

Medalion z herbem księstwa
Na medalionie od zamku zapewne znajdował się herb książąt wirtembersko-oleśnickich, jakby wsparty na słoniu (powiększenie herbu). Umieszczenie słonia jest następstwem nadania księciu w 1736 roku orderu słonia (ze złota) przez króla duńskiego Chrystiana VI za jego zasługi dla armii duńskiej, w której książe służył (miał wtedy niespełna 21 lat i stopień generał-major). Książę tym się szczycił i nawet ten fakt umieszczał w tytulaturze (kawalerem tego orderu jest również Lech Wałęsa). Książęca para duńska często odwiedzała księcia, co znalazło odbicie w uroczystych drukach okolicznościowych, wydawanych w drukarni oleśnickiej. Co ciekawe - książę poznał swoją przyszłą żonę właśnie na dworze króla duńskiego. Książę był też kawalerem wirtemberskiego Jagdorden (Order Myśliwski, inna nazwa Order św. Huberta nadanego mu 26.08.1725 r.

Na pomniku musiał być herb uroczysty, czyli dodatkowo z 4-5 hełmami,
klejnotami i labrami oraz z orderami - Czarnego Orła i Słonia.
Herb uroczysty mojego wykonania, ale dotyczący okresu przed 1705 r. książe Erdmann używał jeszcze bardziej rozbudowanego herbu, który musiałby się zmieścić pod płaszczem, pokazanym z lewej. Herby księcia i jego żony winny być strukturalnie jednakowe. Herb wykonałem w programie CorelDraw

Sentencja na płycie: "Carl Christian Erdmann, Herzog zu Würtemberg, Teck, Oels und Bernstadt, geboren den 25. Oktober 1716; regiert seit dem 15. Oktober 1744" (Carl Christian Erdmann, książe Würtembergu, Teck, Oleśnicy i Bierutowa, urodzony w dniu 25 pażdziernika 1716 roku; rządzi od 15 października 1744 roku). Książę zmarł w rok po odsłonięciu pomnika, żona wkrótce po nim.

Medalion z herbem księżnej

Na medalionie od strony placu znajdował się herb księżnej, czyli herb rodu Solms-Laubach, a na płycie napis: "Marie Sophie Wilhelmine, geborene Reichsgräfin zu Solms-Laubach, geboren den 3. April 1721 (Marie Sophie Wilhelmine, z domu hrabianka Rzeszy na Solms-Laubach, urodzona 3 kwietnia 1721 roku). Herbu tego długo poszukiwałem. Początkwo jego postać przyjąłem
z dokumentu księcia Erdmanna z 1788 r. (kupiłem go w Archiwum Państwowym we Wrocławiu). Na ilustracji z tego dokumentu - przedstawionej z lewej - jest to prawy, górny herb, zwieńczony koroną hrabiowską. Kolory - niebieski lew na złotym (żółtym) polu. Pokazałem go niżej na medalionie. Nie wiadomo, czy był na nim umieszczony w tej najprostszej postaci?

Dodano 19.09.2012.
Niżej pokazano powiększenie widokówki. Widoczne medaliony. Od lewej - płaskorzeźba herbowa Solms-Laubach - żony księcia. Z prawej płaskorzeźba popiersia pary książęcej. Dalej ( w lewo) powinna być niewidoczna płaskorzeźba z monogramami pary książęcej i dalej z herbem księstwa wirtembersko-oleśnickiego. Pod medalionami widoczne napisy objaśniające, wyglądające jakby ręcznie namalowane.


Prawy medalion znajduje się od strony ul. Zamkowej

Dodano 03.01.2014.
Z analizy powyższej widokówki wynika, że herb na medalionie był bardziej rozbudowany, niż sądziłem. Była to tarcza wielopolowa, z klejnotem, umieszczona na płaszczu książęcym. Herb ten był w formie podobny do herbu męża. Herb Solms-Laubach był pokazywany w różnych postaciach i dlatego poszukiwałem jako wzoru herbu członków jej rodziny. Okazało się, że brat księżnej wybijał monety z herbem Solms-Laubach. I ten herb na tarczy przyjąłem jako wzór, dodając kolory z innych herbów Solms-Laubach. Herb wykonałem w programie CorelDraw.

Herb księżnej Marii Sophii Wilhelminy z Solms-Laubach, jeszcze bez klejnotów i labrów.

Małe rysunki XVIII wiecznych herbów utrudniają identyfikację klejnotów (kształt i kolory) w tym herbie i dlatego odtworzenie ich będzie wymagać czasu. Być może wcześniej w którejś bibliotece cyfrowej pojawi się kolorowy i duży herb Solms-Laubach z lat około 1700-1800, bo wtedy go można wiąząć z księżną.

Dodano 12.01. 2016 r.
Po analizie herbów rodu Solms - dodano herb Solms-Laubach z klejnotami. Tak mógł wyglądać herb na medalionie, naturalnie w kolorze odlewu z brązu. Przed umieszczeniem go na medalionie należy ponownie sprawdzić literaturę, ilustracje herbów, monet i medali.

Przy tworzeniu tego herbu wykorzystałem rysunki hełmów autorstwa Tadeusza Gajla. Aby nie zaciemniać rysunku nie dodałem w nim labrów. Należy je uzupełnić przy projektowaniu medalionu

Po dalszych analizach źródeł dotarłem do informacji, że spotykane są herby Solms-Laubach z czteroma klejnotami - czwartym jest czarna róża, ale na kolumnie były ich trzy. Na wszystkich rysunkach prawego klejnotu pokazywany jest stojący lew (jak na tarczy), natomiast w medalionie lew był pokazany w innej pozycji (bardziej pochylony). Na rysunku przedstawiłem rozmieszczenie skrzydeł wg herbu Solms-Laubach księżnej Zofii z kościoła św. Katarzyny w Bierutowie.

Dodano 31.08.2020 r.
Ostatecznie uzyskałem rysunek wykonany przez dobrego heraldyka rodu Solms i główne problemy zostały rozwiązane.

Medalion z monogramami pary książęcej

Na medalionie z tylnej części cokołu (po przeciwnej stronie pary książęcej) znajdowała się płaskorzeźba z monogramami pary książęcej, zwieńczona książęcą koroną (mitrą). Poniżej napisano: "Vermählungsjubel wurde von Oelsnischen Fürsten binnen 500 Jahren nur einmal gefeiert" (Radosna uroczystość małżeńska byla obchodzona przez książąt oleśnickich w ciągu 500 lat tylko raz).

Monogramy pary książecej zostały umieszczone na dokumencie księcia Erdmanna (fragment z lewej), który został wykonany 3 lata przed wykonaniem kolumny (kopię kupiłem w Archiwum Państwowym we Wrocławiu). Być może taki wzór zastosowano na pomniku, ale nie ma pewności. Należałoby sprawdzić w Muzeum Architektury lub Muzeum Wirtembergów, gdzie są może przechowywane rysunki.

Monogram księżnej pojawił się na puzderku wykonanym na jej zamówienie.


Monogram księżnej Marie Sophie

Podsumowanie i wnioski
Udało się ustalić ogólną postać elementów graficznych umieszczonych na czterech medalionach. Mogłoby to stanowić podstawę ich odtworzenia i naprawy bezmyślnej (z obecnego punktu widzenia) decyzji związanej ze zniszczeniem medalionów. Można sądzić, że kiedyś może pojawić się sponsor, który zleci ich odtworzenie. Byłby to wielki sukces z zakresu renowacji zabytków. Dzięki pomocy właściciela sklepu Ksero Art Kolor z ul.Traugutta 5 i powiększenia zdjęcia, stanowiącego jego własność, udało sie ustalić, że napisy nie znajdowały się na medalionach. Czyli litery wykonane z brązu były umieszczone na płytach marmurowych. Wskazują na to zachowane otwory do mocowania liter rozmieszczone zgodnie z rytmem napisu. Litery wykonane z brązu i pozłacane, tworzące napis, zostały zdjęte (ukradzione, zniszczone) jeszcze przed 1900 r. (nie widać ich na widokówkach z tego okresu). Może w latach 1806 - 1815?

Medale z okazji złotych godów Carla Christiana Erdmanna i jego żony Marii Sophii.
Z okazji tej uroczystości wykonano dwa medale srebrne i jeden cynkowy autorstwa Antona Koeniga. Na awersie jednego pokazano kolumnę. Napisy na obu medalach były analogiczne lub zbliżone do podanych powyżej.

Z powiększenia z medalu. Po raz pierwszy udało się zlokalizować miejsce umieszczenia napisów. Z tego wynika, że je ukradziono w XIX w.


Pierwszy medal z okazji złotych godów Carla Christiana Erdmanna,
księcia wirtembersko-oleśnickiego, 1791 r., srebro, śr. 43 mm, waga 28,10 g [2]
Awers: Popiersia małżonków w lewo; wokół napis:
CARL. CHR. ERDM. H.z.O.GEB 1716 MARIA SOPH. WILH. GEB. 1721
Rewers: Na podeście kolumna z koroną, napis: DEM EDELSTEIN FÜRSTNPAARE
ERRICHTET DIES AM TAGE IHRER EHELICHEN JUBELFEIER DIE LIEBE
DER STAENDE DEN 8. APRIL 1791 (dla najszlachetnijeszej pary książęcej zbudowała w dniu jej święta miłość stanów). Na postumencie cyfra rzymska L (czyli 50) w otoku.Drugi medal z okazji złotych godów Carla Christiana Erdmanna,
księcia wirtembersko-oleśnickiego, 1791 r., srebro, śr. 36 mm, waga 14,68 g.
Awers: napis analogiczny jak w pierwszym medalu. Niewielkie różnice w wykonaniu postaci i napisu.
Rewers: napis w jedenastu wierszach: HERZOGL. 50 JAHRIGES VERMAEHLUNGS JUBILAEUM WURDE V0N OELSNISCHEN FURSTEN BINNEN 500 JAHREN NUR EINMAHL GEFEYERT DEN 8 APRIL 1791
(50-lecie małżeństwa było świętowane przez oleśnickich książąt w okresie 500 lat tylko jeden raz) [medal z www.kuenker.de]


Zdjęcie cokołu pomnika od strony zamku. Z lewej strony znajdował się medalion z postaciami pary książęcej,
z prawej medalion z herbem księcia (księstwa)

W 2002 r. wykonano gruntowny remont pomnika i jego otoczenia. Widok z góry. 

Odtworzono krzyżyk z Kolumny Złotych Godów

Pierwszy odtworzony medalion na Kolumnie Złotych Godów !!!

Co dalej z medalionami z Pomnika Złotych Godów

Herb z prospektu organowego kościoła św. Katarzyny w Bierutowie podstawą do odtworzenia herbu dla Kolumny Złotych Godów w Oleśnicy

Drugi odtworzony medalion na Kolumnie Złotych Godów do wymiany!!!
Miał być na nim herb Solms Laubach - jego żony. Niestety, nie jest to jej herb. Dodatkowo są na nim inne błędy wynikające z nieznajomości intencji wybudowania oraz heraldyki i historii Wirtembergów. Okazało się, że ten błędny herb został zatwierdzony przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pracownicy DWKZ nie mieli pojęcia o tym herbie. Nie chcieli zapoznać się z informacjami na mojej stronie. Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś winny temu nie podejmie decyzji o usunięciu błędnego medalionu. Będzie on przez setki lat ośmieszał Oleśnicę.

Literatura:

  1. Die Ehrensäule am Schlossplatz zu Oels. Karl Christian Krause. Oelser Heimatblatt nr 119 z 1962 r.
  2. Pięć wieków medalierstwa śląskiego. Wyd. Muzeum Śląskie w Gorlitz 1999 r. Tekst i zdjęcia F.P. Maercker
  3. Esbach F.C. Das herzogliche Haus Württemberg zu Carlsruhe in Schlesien, W. Kohlhammer 1906
  4. Zapiski Oleśnickie nr 1(2). TPMO 1995

Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI

Podczas obchodów Złotych Godów Superintendent Gotlieb Ringeltaube pobłogosławił książęcą parę. Kolację wydał szef oleśnickiego Regimentu Huzarów. Z okazji tych uroczystości, w wielkiej jadalni na zamku 8 kwietnia 1791 roku, odbyło się przedstawienie teatralne.

Superintendent Gotlieb Ringeltaube był w latach 1777-1785 proboszczem ośmiotysięcznej gminy luterańskiej w Warszawie. Po jego powołaniu do Oleśnicy na superintendenta, król Stanisław August Poniatowski podarował mu wóz podróżny, z którego wcześniej sam korzystał. W 1792 r. został zwierzchnikiem kościoła ewangelickiego na Pomorzu.
Pochówki w Pokoju - http://www.worldhistory.de/wnf/navbar/wnf.php?oid=9943&sid=12a12f8c9509c52bb6c5597054731037