Marek Nienałtowski
Wnioski do użytkowania i przyszłej modernizacji herbu:

Modernizacja herbu może wymagać zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną:

Jednym z podstawowych zadań Komisji Heraldycznej, określonych w art. 2a ust. 3 pkt 1) ustawy o odznakach i mundurach, jest opiniowanie wzorów insygniów i symboli jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 3 ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Podkreślenia wymaga, że ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do ustanawiania powyższych symboli w zgodzie z zasadami heraldyki i weksylologii. W tym celu na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wystąpienia o opinię do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przy którym działa Komisja Heraldyczna jako jego organ opiniodawczo-doradczy. Opinia powinna być wydana w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o jej wydanie.

W związku z powyższym należy wskazać, że w przypadku podjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego czynności zmierzających do uchwalenia własnych herbów, flag czy innych symboli powinien zostać zachowany poniższy tryb postępowania:

1. Opracowania projektu (wzoru) symbolu (wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym).

2. Przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wzoru (projektu) symbolu do zaopiniowania,

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia przesłany wzór (projekt) symbolu do opinii Komisji Heraldycznej,

4. Komisja Heraldyczna przedstawia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej opinię dotyczącą zgodności nadesłanego wzoru (projektu) symbolu z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną,

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia opinię jednostce samorządu terytorialnego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,

6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia symbolu po otrzymaniu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI