Oleśniczana w Archiwum Państwowym we Wrocławiu

Księstwo oleśnickie
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=&mode=show&zespoly_id=87672&word=Ksi%EAstwo%20ole%B6nickie&word2=

Zawartość: I. Dokumenty /XVw./ - układ chronologiczny II. Akta 1. Korespondencja domu panującegow sprawach ogólnych księstwa i w sprawach rodzinnych /1324-1839/ Korespondencja, listy i sprawozdania dotyczące panujących książąt i ich rodzin, podróże, przepisy przywileje, sprawy graniczne, łowiectwo, rybołówstwo, hutnictwo, górnictwo, sprawy monetarne, poczta, cła, domeny i regalia książęce, lenna, sprawy łaski. 2. Stany /1562-1849/ Zjazdy stanowe, miasta, poddani, Żydzi, Cyganie. 3. Sprawy zarządzania /1534-1856/ Ordynacje i statuty, urzędnicy,sprawy dotyczące domu brunszwickiego, registratura, kancelaria, księgi urzędowe, archiwum. 4. Sprawy prawno-ustrojowe, sądownictwo /1487-1842/ Prawo krajowe, sądownictwo książęce i ziemskie, organizacja sądów, sprawy cywilne, sprawy karne. 5. Sprawy policyjne /1551-1770/ Policja bezpieczeństwa, sanitarna, targowa i przemysłowe, budowlana, leśna, do spraw czeladzi, obyczajowa. 6. Skarbowość /1571-1797/ Sprawy podatkowe, cznsze, akcyzy, zadłużenia, roszczenia. 7. Wojskowość /1575-1788/ Przeglądy wojskowe, sprawy obronne, zaopatrzenie, wojna trzydziestoletnia, kwaterunki, pobór, przemarsze, podatki wojenne. 8. Rolnictwo, rzemiosło, przemysł, handel /1546-1862/ Handel, rzemiosło, lekarze, spisy wsi, spisy folwarków, majątki lenne, klęski żywiołowe, sprawy przeciwpożarowe, rejestry kopalni i młynów, urbarze, przemysł. 9. Sprawy kościelne /1594/ Spisy poddanych klasztoru trzebnickiego. 10. Aneks /1320-1769/ Kopiarz, sprawy własnościowe i procesowe.

Powyższe akta liczą 1270 jednostek archiwalnych i zajmują 17,5 m. bieżącego

Akta miasta Oleśnicy
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=&mode=show&zespoly_id=88300&word=Ksi%EAstwo%20ole%B6nickie&word2=

Zawartość: 1. Sprawy gruntowe, procesy, statystyka ludności. /1824-1918/ 2. Finanse. /1805/ 3. Dzierżawy i sprzedaże. /1805-1849/ 4. Instytucje miejskie. /1809-1824/ 5. Ulice, drogi i mosty. /1827-1889/ 6. Ochrona przeciwpożarowa. /1612/ 7. Szkoły i kościoły. /1622-1882/ 8. Fundacje. /1867/

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 1945 - 1950
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=&mode=show&zespoly_id=88412&word=ekshumacja%20&word2=groby%20zo%B3nierzy

Zawartość: 1. Referat Ogólno - Organizacyjny /1945-1950/ okólniki, zarządzenia, statut organizacyjny starostw, korespodencja, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności starostwa, raporty statystyczne, protokoły. 2. Referat Budżetowo - Gospodarczy /1945-1949/ okólniki, instrukcje, preliminarz budżetowy. 3. Referat Administracyjno - Prawny /1945-1950/ okólniki, sprawy szkód wojennych, sprawy repolonizacji. 4. Referat Karno - Administracyjny /1946-1950/ rejestry spraw karnych. 5. Referat Społeczno - Polityczny /1945-1950/ zarządzenia, okólniki, sprawy stowarzyszeń, sprawozdania sytuacyjne, sprawy wyznań, ludność niemiecka, cudzoziemcy. 6. Referat Osiedleńczy /1945-1950/ okólniki, zarządzenia, korespondencja, planowanie osadnictwa, sprawozdania sytuacyjne, ewidencja nieruchomości, sprawozdania statystyczne, wykazy repatriantów, przesiedleńców, wnioski przyznawania prawa własności. 7. Referat Przemysłu i Handlu /1945-1950/ okólniki, instrukcje, sprawy aprowizacji, wnioski na prowadzenie przedsiębiorstw, sprawozdania GUS, sprawy cen. 8. Referat Opieki Społecznej /1945-1950/ instrukcje, sprawy organizacyjne, okólniki, sprawozdania opisowe, ewidencja byłych więźniów politycznych, ewidencja inwalidów. 9. Inspektor Pracy 77 Obwodu /1946-1950/ sprawozdania statystyczne, zbiorcze układy pracy, skargi i zażalenia. 10. Referat Pomiarów /1947-1950/ okólniki, zarządzenia, arkusze obliczeń, klasyfikacja gospodarstw, sprawy miernicze. 11. Referat Zdrowia /1948/ sprawozdania opisowe, statystyka. 12. Referat kultury i Sztuki /1946-1949/ zarządzenia, okólniki, korespondencja. 13. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych /1946-1950/ okólniki, instrukcje, sprawozdania i plany pracy, akcja siewna, sprawy podziału ziemi, klasyfikacja i szacunek gospodarstw. 14. Powiatowa Inspekcja Oświaty Rolniczej /1946-1950/ ośrodek szkolenia rolniczego, sprawy funduszu oszczędnościowego. 15. Powiatowy Urząd Ziemski /1945-1950/ zarządzenia, instrukcje, okólniki dot. Funduszu Ziemi. 16. Związki Zawodowe /1945-1950/ okólniki, zarządzenia, korespondencja. 17. Referat Weterynarii /1948-1949/ okólniki, zarządzenia, statystyka weterynaryjna. 18. Składnica akt /1945-1949/ wykazy akt przekazane do archiwum zakładowego. 19. ANEKS: - Referat Osiedleńczy /1945-1950/ okólniki i zarządzenia w spraach osiedleńczych, przyznanie prawa własności, akta osadników. 20. Referat Administracyjno - Prawny /1945-1950/ sprawy dotyczące obywatelstwa i USC. 21. Referat Odbudowy /1945-1948/ grobownictwo wojenne na terenie powiatu ( wykazy, ewidencja grobów, ekshumacja - protokoły). 22. Referat Aprowizacji /1945-1946/ sprawy dotyczące przyznania repatriantom przedsiębiorstw, zakładów, sklepów, lokalu mieszkalnego, zezwolenia na prowadzenie sklepów.

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI