Panorama Oleśnicka nr 10 z 2-15 sierpnia 1990 r.

O Społecznym Zarządzie Odbudowy Zabytków
mówi dr Władysław Dynak

Przy Towarzystwie Przyjaciół Miasta Oleśnicy działa Społeczny Zarząd Odbudowy Zabytków. Niewielu mieszkańców naszego miasta zna cele i zakres działania Społecznego Zarządu, dlatego poprosiłem przewodniczącego SZOZ, dra Władysława Dynaka o przybliżenie naszym czytelnikom tej cennej inicjatywy.

- Kiedy powstał Społeczny Zarząd Odbudowy Zabytków, z czyjej inspiracji, jakie są jego główne cele i zadania?

- Pomysł utworzenia ciała społecznego, zajmującego się ratowaniem zabytków sakralnych Oleśnicy, zrodził się w gronie działaczy Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy oraz Klubu Inteligencji Katolickiej. Spotkał się też z życzliwym zainteresowaniem ówczesnego wikariusza parafii oleśnickiej - dziś proboszcza parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia - ks. mgr. Jana Sucheckiego. Decyzja o powołaniu SZOZ zapadła 24 maja 1989 r., a 17 czerwca wyłoniony został jego zarząd, któremu mam zaszczyt od samego początku przewodniczyć. Tworzą go głównie ludzie z TPO i KIK - mgr inż. Jerzy Giżycki (wiceprzewodniczący), Halina Gorzkiewicz (sekretarz), mgr inż. Jan Proniewicz (skarbnik) oraz Stanisław Kokot, mgr Tadeusz Słomka, inż. Tadeusz Pytel, i Jan Seman (członkowie). Nieformalnym członkiem zarządu jest także ks. Jan Suchecki. SZOZ, choć organizacyjnie afiliowany przy TPO, ma swą siedzibę w KIK-u, a więc przy kościele pw. św. Jana Ewangelisty. Nie jest to sprawa przypadku, gdyż troska i niepokój o stan zachowania tego właśnie zabytku legły u źródeł powołania SZOZ. Dokładny obraz tych zagrożeń dają - opracowane już przez zespoły fachowców - ekspertyzy i oceny stanu technicznego kościoła. One też wyznaczają hierarchię ważności poszczególnych zadań, harmonogram robót, najbliższe zamierzenia... I tak np. w pierwszej kolejności przystąpiliśmy do całkowitej wymiany instalacji elektrycznej, bo dotychczasowa zagrażała życiu i zdrowiu ludzi.

- Co zdołano zrobić do tej pory?

- Na ukończeniu jest częściowa wymiana (a także doprowadzenie) instalacji elektrycznej w budynku kościoła (strych, poddasze, salka na wieży, zakrystia, nawa główna i boczna, kaplica Książęca, kaplica Matki Boskiej, konfesjonały, biblioteka, pomieszczenia pomocnicze, kotłownia, organy) oraz remont instalacji nagłaśniającej. Dotychczasowa wartość wykonanych prac, tj. ekspertyz technicznych oraz robót instalacyjnych, wynosi ok. 30,5 min złotych. Naprawione zostały silniki od dzwonów, a strych kościoła i poddasze oczyszczone z gołębich odchodów.

- Jakie są zamierzenia na najbliższą przyszłość?

- W pierwszej kolejności - remont instalacji odgromowej, konserwacja ołtarza i ambony; w dalszej perspektywie - przełożenie dachu oraz pomalowanie wnętrz kościoła. To tylko zadania najważniejsze...

- I na koniec pytanie może nie najbardziej dyskretne, ale konieczne: w jaki sposób SZOZ finansuje swoją dzialalność?

- Jedynym, jak dotąd, źródłem finansowania prac prowadzonych przez SZOZ są dobrowolne wpłaty indywidualnych i zbiorowych ofiarodawców; SZOZ dysponuje bowiem własnym kontem bankowym (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, konto nr 993272-781-132-4). W październiku ubiegłego roku rozpoczęliśmy zbiórkę, wydając jednocześnie - adresowaną do mieszkańców i przyjaciół Oleśnicy - specjalną odezwę.
Odezwę tą, wraz z blankietem bankowego dowodu wpłaty, rozprowadzamy sukcesywnie po szkołach, zakładach pracy, instytucjach, wśród znajomych... Do tej pory wpłynęło 169 wpłat na łączną sumę 5,3 mil, z czego wydatkowaliśmy już 2,3 mil. Średnio na 10 rozprowadzonych (imiennie) odezw wpływa l wpłata. Duża jest także rozpiętość w wysokości poszczególnych wpłat - od 500 zł do kilkuset tysięcy; mamy wreszcie ofiarodawców płacących regularnie stałe kwoty. Nie chciałbym w tym miejscu nikogo wyróżniać, gdyż stopnia ofiarności nie mierzy się wysokością kwot wpłacanych, dlatego wszystkim naszym ofiarodawcom składam tą drogą jednakowo serdeczne podziękowanie, przypominając zarazem, iż nasza akcja ma charakter ciągły. Oczywiście liczę również i na to, że i ta rozmowa powiększy nam grono sponsorów. Niezależnie od zbiórek i ofiar występować w przyszłości będziemy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i - być może - Kurii Arcybiskupiej o częściowy zwrot poniesionych nakładów, które to pieniądze przeznaczać będziemy na dalsze prace.

- Skąd zatem przy tak niewielkich wpływach tak duża wartość wykonanych już robót?

- Źródłem tej - rzeczywiście imponującej - różnicy jest ogrom pracy wykonanej najzupełniej bezinteresownie. Ekspertyzy i kosztorysy, roboty przy konserwacji instalacji elektrycznej i nagłaśniającej, naprawa urządzeń technicznych, prace porządkowe wreszcie - wszystko to zrobione zostało bez angażowania środków finansowych. Płaciliśmy jedynie za kupowane w sklepie materiały i urządzenia. Oczywiście, bez zaangażowania i ofiarności takich ludzi, jak inż. inż. Czesław Godyń, Jan Seman, Władysław Jarmuszewicz, Józef Mencel, Tadeusz Pytel, Grzegorz Świtoń, Tadeusz Zydek, nasza inicjatywa nie miałaby większych szans na realizację. Podobnie, jak bez uporu i poświęcenia prezesa Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy, p. Stanisława Kokota. Pragnę im za to - korzystając z okazji - publicznie podziękować.

- Dziękuję za cenne informacje.

Pytania zadawał Rafał PyzałkaSpołeczny Zarząd Odbudowy Zabytków samorozwiązał się w na początku 2003 r., gdyż ustały warunki dla których był stworzony.Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI