Prof. dr hab. inż. arch.
Mirosław Przyłęcki

Honorowy Obywatel Miasta Oleśnicy

Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej dypl. inż. arch. - 1953, dypl. mgr nauk technicznych - arch. 1955, dypl. dr nauk technicznych - 1976, dypl. dr hab. - 1991.
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych - mianowanie na stanowisko docenta - 1990.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu - mianowanie. na stanowisko prof. nadzw. - 1992.

Przebieg pracy zawodowej
1953 - mł. projektant, 1953 - 58 st. projektant i kier. Zespołu w PP PKZ we Wrocławiu.
1958-73 Główny Wojewódzki Konserwator Zabytków w Prezydium WRN Wrocław.
1962 - staż naukowy (stypendium) w Centro del Restauro w Rzymie.
1970 - 74 członek Rady Nauk. Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki PWr.
1970 - 74 st. projektant w UJA PAN Oddział Wrocław.
1973 - 87 dyr. ds. nauk. konserwatorskich.
1987 - 90 Gł. Specjalista Oddziału Wrocławskiego PP PKZ.
1981- 92 PWSSP we Wrocławiu (docent, kier. Zakładu Ochrony i Konserwacji Zabytków).
1991 - 94 prof. nadzw. i kier. Studium Konserwacji Detalu Arch. w Oddz Zamiejscowym w Nysie - Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
1991 - 1993 - gł. proj. w PPU "Silarte " we Wrocławiu.
1995 - gł. proj. "Pro Urbi"- Wrocław.
Od 1995r. i obecnie wykładowca na Studium Podyplomowym Ochrona Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Od 2002 r. wykładowca w Instytucie Architektury Krajobrazu AR we Wrocławiu.

Praca w fachowych zespołach zawodowych
Przewodniczący Rady Ochrony Dóbr Kultury woj. wrocławskiego (1995 - 73), członek Rad j. w. m. Wrocławia (1957-75), woj. wałbrzyskiego (1975 - 95) i legnickiego (1975 - 95).
Sekretarz naukowy polsko-słowackiej komisji Nadzoru Restauracji Katedry w Kosicach (1985 - 89).
Przewodniczący Sekcji Polskiej ds. urbanistyki Międzynarodowej Grupy Roboczej Ochrony Zabytków (1980 - 89).
Szef-Koordynator zespołu ds. usuwania skutków powodzi w zabytkach woj. wrocławskiego (1997 - 98).

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe
Ok. 200 projektów arch., urb., wnętrz, wystroju plast, i rzeźb (m. in. rekonstrukcja ratusza w Wołowie, rekonstrukcja baszty "Niedźwiadka" i części murów obronnych Wrocławia, baszt i murów obronnych w Środzie Śl., Dom Pielgrzyma na Górze Św Anny, Domu Pomocy Społecznej w Luwikowicach Kłodzkich, budowy kościołów w Zebrzydowej, Jeleniej Górze - Zabobrzu i Polkowicach, Domu Zakonnego z kaplicą SS Franciszkanek we Wrocławiu.

Dziewięć projektów wynalazczych i racjonalizatorskich. Liczne ekspertyzy i opinie naukowo- techniczne. Ponad 50 koreferatów i recenzji. Liczne badania architektoniczne-konserwatorskie, studia historyczno-urbanistyczne i historyczno-architektoniczne. Liczne nadzory autorskie, techniczne i konserwatorskie.

Kierownictwo prac nad restauracją Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. I inne.

Nadzory naukowe m. in. nad pracami konserwatorskimi PP PKZ m. in. w Poczdamie, Tallinie i Koszycach.

Około 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat historii architektury, urbanistyki, ochrony i konserwacji zabytków, architektury krajobrazu, budownictwa obronnego i współczesnych zagadnień architektonicznych i urbanistycznych, m. in.:

"Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku. Ochrona, konserwacja i ekspozycja 1950-1990" (1997),
"Ewolucja form architektonicznych" (1991),
"Budowle i Zespoły Obronne na Dolnym Śląsku" (1998),
"Zabytki w Trwałej Ruinie"( 2001),
"Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe na Dolnym Śląsku i jego ochrona po 1945r." (2002).
"Zarys dziejów urbanistyki i ruralistyki" (2003).

Uczestnictwo w konkursach
1. Proj. Lednickiego Parku Krajobrazowego opr. w zespole w 1996r.
2. Proj. na zabudowę rejonu m. Sobótki - 1992 opr. w zespole.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia
Honorowy Obywatel m. Oleśnica,
Honorowy Członek:

Krzyże Oficerski i Kawalerski OOP, Srebrny Krzyż Zasługi, Medale 30-lecia i 40-lecia PRL, Medal KEN, Brązowy Medal "Du Souvenir de la Deportation NN" ( Francja), Srebrny Medal "Yettern von Wahlstatt" (Niemcy). Odznaki: Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Działacz Turystyki, Złota i Srebrna Odznaka za opiekę nad Zabytkami, Budowniczego Wrocławia, Budowniczego Zamku Królewskiego w Warszawie, Konserwatora Panoramy Racławickiej (Nr l). Złota Odznaka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Srebrne Odznaki SARP i TUP, Odznaki Zasłużonemu dla województwa wrocławskiego, Zasłużonemu dla m. Wrocławia i woj. wrocławskiego i inne.
Nagroda m. Legnica ( 1970), nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków (1961 i 1977), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1983, 1985)
I Nagroda Z. G. DTSK za najlepszą pracę doktorską - 1977, nagroda Z. G. SKZ za publikacje indywidualne - 1987. Wyróżnienie Generalnego Konseratora Zabytków za publikacje indywidualne - 1977. Nagroda Z. G. SKZ za publikacje indywidualne - 1999. Wyróżnienie Min. Spr. Wewn. i Administracji za publ. indywid.- 1999. Nagroda specjalna za najlepszą książkę akademicką - konkurs "Atena 2001" (opr. zesp.).

Inne informacje
członek SARP od 1953 r., w latach 1958- 63 sekretarz, a w latach 1963-68 viceprezes Z. O. we Wrocławiu. Wieokrotnie delegat na Walny Zjazd, członek Sądu Koleżeńskiego , Komisji Rewizyjnej, komisji kwalifikacyjnej i Kolegium Sędziów Konkursowych. Członek - założyciel Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS od 1965r. Członek TUP, SKZ, Izba Architektoniczna, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Die Kunstlergilde/Esslingen, Towarzystwo Polska - Saksonia i inne.

Niektóre opracowania związane z Oleśnicą

Temat dysertacji doktorskiej "Odbudowa Starego Miasta w Oleśnicy w latach 1955-1974 r.". Jej promotorem był prof. dr Bohdan Guerquin /+1979/, a recenzentami prof. dr hab. Wojciech Kalinowski i prof. dr hab. Jerzy Rozpędowski. Praca była przedstawiona i obroniona w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej 18 czerwca 1977 r.

1 marca 1979 roku jury konkursu na prace magisterskie i doktorskie organizowanego przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe i Zarząd Regionalny Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Trzynadlowskiego przyznało tej rozprawie pierwszą nagrodę "uznając jej wartość badawczą i poważne znaczenie społeczne" /cytat z orzeczenia Jury/.

Opracowania, które autor wykonał indywidualnie, bądź w zespołach autorskich:

1/ Analiza układu urbanistycznego i katalog zabytków architektonicznych, opracowane w roku 1955 w ramach Studium Historyczzno-Urbanistycznego Pracowni Konserwatorskiej Zabytków we Wrocławiu. Oryginały /tekst i plansza w skali 1 :10OO/ w archiwum Pracowni Konserwatorskiej Zabytków we Wrocławiu, w archiwum Pracowni Urbanistycznej przy Wydziale Budownictwa Urbanistyki i Architektury Prezydium WRN we Wrocławiu, oraz w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

2/ Wytyczne konserwatorskie do projektu planu ogólnego, opracowanie indywidualne w ramach Studium Historyczno-Urbanistycznego Pracowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu. Tekst i plansza w skali 1 :1OOO.

3/ Dokumentacja rozbiórkowo-porządkowa obszaru Starego Miasta w Oleśnicy, wykonana w roku 1956-w zespole urbanistycznym PKZ pod kierownictwem autora i w dużej mierze przez niego osobiście przy współpracy M. Ostrowskiej i Z. MaiInowskiego. Tekst i plansza w skali 1 :1000.

4/ Inwentaryzacje pomiarowe resztek elewacji budynków przy Rynku nr 5-55. Współpraca Z. Malinowski. Opracowanie w PP Pracownie Konserwacji Zabytków we Wrocławiu w 1956 r.

5/ Konsultacje opracowania planu ogólnego porządkowania miasta, wykonanego w r. 1958 w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w zespole arch. Zofii Szozesnowicz-Solowij. Opracowanie obejmowało m.in. obszar śródmieścia w skali 1:100O.

6/ Opracowywanie, względnie ustalanie wytycznych konserwatorskich do wszystkich zgłaszanych Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków programów i projektów porządkowania, odbudowy, przebudowy i rewaloryzacji zespołu staromiejskiego w latach 1958 1972. Akceptacja projektów na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7/ Konsultacja szczegółowa projektu zabudowy zachodniej części starego miasta, wykonanego w "Miastoprojekoie" krakowskim w zespole inż. inż A. Marona i A. Oregorewicza w latach 1961-1962.

8/ Konsultacja szczegółowa "Projektu koncepcyjnego porządkowania miasta" opracowanego w r. 1969 w zespole arch. V. Kiełczewskiego w PSP we Wrocławiu.

9/ Ustalenia szczegółowe form odbudowy:
- Dom Wdów po Pastorach /ul. Roosevelta i Matejki/. Projekt opracowany w zespole PKZ we Wrocławiu.
- Kościół parafialny św. Jana /zamkowy/. Ustalenie zakresu remontu w lataoh 1971-1972.
- Kościół parafialny NP Marii i św. Jerzego. Ustalenia zakresu prac zabezpieczających w 1957 r. oraz szczegółowy program prac restauratorskich z lat 1970-1972.
- Kościół sw. Trójcy. Ustalenia i nadzór osobisty nad pracami prowadzonymi przez BRK w r. 1958 oraz nad następną fazą prac w latach 1960-1962.
- Miejskie mury obronne - szczegółowe ustalenia zakresu prac restauratorskioh w trakcie inspekcji konserwatorskich we wszystkich okresach prac.
- Zamek - konsultacje projektów adaptacji /projektant B. Pater w WBP Wrocław/ oraz przewodniczenie komisjom odbiorców poszczególnych etapów prac, do r. 1975 włącznie.

Ponadto:
1/ "Historia i zabytki Oleśnicy" - referat wygłoszony na zaproszenie Prezydium MRN w 1967 roku.

2/ "Odbudowa zabytków Oleśnicy po II wojnie światowej" - referat wygłoszony na sesji popularne-naukowej w Oleśnicy w 1969 roku.

3/ Omówienie odbudowy zabytków Oleśnicy i powiatu oleśnickiego - w pracy zbiorczej p.t. "Prace konserwatorskie na terenie województwa wrocławskiego w latach 1995-1968". Wyd, Ossolineum Wrocław 1970 r.

4/ Materiały rysunkowe do makiety starego miasta w Oleśnicy, wykonanej dla muzeum archeologicznego w latach 1970-1971 przez J. Pilcha i G. Kocha /stan w XVIII wieku/.

5/ Materiały rysunkowe obrazujące rozwój przestrzenny Oleśnicy od XIII do XX wieku - dla celów wystawienniczych muzeum w Oleśnicy.

6/ "Oleśnica - w opr. zbiorowym pod red. W. Kalinowsklego "Ochrona zabytków i zespołów zabytkowych w Polsce", wyd. z okazji Kongresu UA w Warszawie w 1981 r.

7/ "Problemy konserwatorskie i estetyczne rewaloryzacji Starego Miasta w Oleśnicy" - referat na posiedzeniu Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu w dn. 16.VI.1980 r. Streszczenie publ. w "Sprawozdaniach WTN za r. 1980".

8/ "Zamek w Oleśnicy" - książka wydana przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu. 1980.

 

In memoriam


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI
ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI