Polski tytuł Agendy

AGENDA

to jest

PORZĄDEK

Kościołów Ewanjelickich Księstwa

Oleśnickiego, y innych do niego nale:

żących Powiatów.

Naprzód

Na miłościwe rozkazanie Książęcia JGo Mości

Karola z Mynsterberku Wtorego,

w Niemieckim języku spisana y Wielebnemu Duchowienst

wu Roku 1593. oddana;

Potym|

Za Miłościwym Zrżądzeniem

JGo Książęcey Mości

SYLWIUSZA,

Książęćia na Wyrtenberku, y Teku, a w Śląsku

na Oleśnicy etc. prżeyrżana, y do Druku

Roku 1664 podana.

A teraz

Kwoli Kościołom Polskim w pomięńionym Księstwie

na Pospolite używanie Kśiężey, z Niemieckiego na

Polski Język przetłumaczona.

wtóra Edicya. Drukował w Brzegu

Gottfried Tramp, roku Pańskiego 1715.

Niemieckie wydanie drukowane w Oleśnicy

Agenda oder Ordnung Derer Evangelischen Kirchen im Oelßnischen Fürstenthum und Zugehörigen Weichbildern, Auff gnädigen Befehl I. F. G. Hertzog Carls zu Münsterberg dieses Nahmens des Anderen, erstlich gestellt und zusammenbracht, und der Ehrwürdigen Priesterschafft übergeben Ao 1593: Nummehro aber auff gnädige Verordnung I. F. G. Hertzog Sylvii zu Würtenberg und Teck, auch in Schlesien zur Oelssen, etc. revidiret und zum Druck befördert Ao 1664. Gedruckt in der Furstl. Residenz Stadt Oelß bey Johann Scyfferten. 4o str. 88.

Literatura:
Ogrodziński W. Jerzy Bock Nauka domowa i wyjątki z Agendy. Katowice 1936